ดัขนีชี้วัด การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับชาติ

ดัขนีชี้วัด การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับชาติ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือ กลยุทธ์ในการคุ้มครองดูแลประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ และการได้รับการบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต…