ถักทอเครือข่าย…ขยายพลัง งานคุ้มครองผู้บริโภค

ถักทอเครือข่าย…ขยายพลัง งานคุ้มครองผู้บริโภค

บทเรียนงานเครือข่าย ของเหล่าสหายปลาทูแม่กลอง

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทเรียนดีๆ จากประสบการณ์การทํางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพของบุคคล คือ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรประจําสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการทํางาน คุ้มครองผู้บริโภคในภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการเป็นส่วนหน่ึงของ คคส. ในการพัฒนาศักยภาพคนทํางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ