maintitle06.jpg
 
 
 
 
 
สรุปกิจกรรม คคส.เดือน กันยายน-ตุลาคม 2559
10POST

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน กันยายน-ตุลาคม 2559

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน กันยายน-ตุลาคม 2559 

10 1

         

            (27 ก.ย.59) ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ โครงการศึกษาทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการพืชกระท่อม มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) และ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) จัดประชุมวิชาการเรื่องพืชกระท่อมและกัญชา เพื่อความมั่นคงด้านยาและสุขภาพของสังคมไทย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประมวลผลการศึกษามาตรการทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของพืชกระท่อมและกัญชา และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการพืชกระท่อมและกัญชา เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  กฎหมาย และความมั่นคงด้านยาและสุขภาพของสังคมไทย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แพทย์ เภสัชกร นักกฎหมาย นักวิชาการ และภาคประชาสังคม จำนวน 70 คน ผลจากการประชุมนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

10 2

           

             (3 ต.ค.59) ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ครั้งที่ 5/2559 และ ณ ห้องประชุม 210 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อปรับร่างข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน เสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2559 ซึ่ง ผศ.ดร.วรรณ ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานฯ เป็นเลขานุการและคณะทำงาน ผลจากการประชุมนำไปสู่ร่างการจัดทำข้อเสนอฯ และนำเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ คสช.ในวันที่ 6 ต.ค.59 ต่อไป

10 3

10 4

         

              (24-25 ก.ย.59 และ 5-7 ต.ค.59) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดประชุมอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.) รุ่น 3 ซึ่งเป็นเภสัชกร ที่ทำงานในหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 210 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ใน 2 สาขา ได้แก่ ความชำนาญด้านการนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะทำการศึกษาวิจัยในประเด็นที่อบรม และนำเสนอในเดือนมกรคม 2560 ต่อไป

 


 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์