maintitle06.jpg
 
 
 
 
 
สรุปกิจกรรม คคส.เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
12 2559_title

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

สรุปกิจกรรม คคส.เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 

12 2559_01

 12 2559_02

12 2559_03


 

            (10-12 ธ.ค.59) คณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยาศึกษาดูงานน้ำมันทอดซ้ำเกาะสีชังและโครงการจุฬาฯสร้างสรรค์สีชังยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ นำเสนอผลการดำเนินการ 1) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากแผนงาน คคส. และ 2) โครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจากน้ำมันใช้แล้ว: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ 3) โครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจากน้ำมันใช้แล้ว ระยะที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการ “จุฬาสร้างสรรค์  สีชังยั่งยืน” ระหว่างปี 2558-2559 สนับสนุนโดยจุฬาฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการแรก และในปี 2560 มีแผนการดำเนินการเพื่อขยายและต่อยอดผลสำเร็จ ผ่าน 4) โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชทอดซ้ำ ในขั้นตอนการขยายเครือข่ายและผลิต และ 5) โครงการจิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อ: ต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ภายใต้ “ชุดโครงการทำดีเพื่อพ่อ” จากนั้น นพ.วิชัย โชควิวัฒน ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะกรรมการ มอบของที่ระลึกให้กับภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลิ่อนโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยฯ, ผู้ประกอบการร้านอาหาร, อสม.,

 

            นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิบการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง Chulalongkorn University Social Engagement และ แนวทางการขับเคลื่อนต่อใน 4 ปีข้างหน้า จากนั้นที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็น

 

      

12 2559_04      

            (23 พ.ย.59) แผนงานฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพ และสุขภาวะที่ยั่งยืน โถงหน้าห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติโดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ร่วมแถลงข่าวในระเบียบวาระน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน

12 2559_05

                (24 พ.ย.59) แผนงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยคุณภาพของน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน นำเสนอร่างมติและรับฟังในเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ค.59 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 


12 2559_06

               (25 พ.ย.59) จัดประชุมเรื่องแนวทางการจัดการปัญหาการจัดฟันแฟชั่น เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นการจัดฟันแฟชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คนประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา, ทันตแพทย์ และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้แทนกองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บก.ปคบ. ผลจัดการประชุมนำไปสู่การจัดเวทีวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการจัดเวทีวิชาการระหว่างทันตแพทย์และเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2560

12 2559_07

             (30 พ.ย.-2 ธ.ค.59) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดศึกษาดูงานรายวิชาระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.) รุ่น 3 ซึ่งเป็นเภสัชกร ที่ทำงานในหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จำนวน 10 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา

12 2559_08

          (6 ธ.ค 59) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดประชุมแนะนำเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ จ.ลำพูน มีองค์กรฯที่สนใจจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณภาพขั้นสูงเข้าร่วมจำนวน 4 องค์กร ซึ่งได้แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจในเกณฑ์ข้อต่างๆทั้ง 19 ข้อและได้ทดลองประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังจากการประชุมทั้ง 4 องค์กร ดำเนินการประเมินตนเองในแบบรูปเล่มเอกสาร และส่งเอกสารมายัง สสจ.ลำพูนภายในวันที่ 31 ม.ค.60 จากนั้นเมื่อแผนงาน คคส.ได้รับข้อมูลและทำการตรวจสอบแล้วจะแจ้งผลการตรวจสอบของแต่ละองค์กรกลับไปภายในวันที่ 15 ก.พ.60 และดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังนำเสนอของแต่ละองค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.60 และจัดกิจกรรมเชื่อมประสานองค์กรมอบใบประกาศรับรองช่วงเดือน มี.ค.60

12 2559_09


 

            (7 ธ.ค.59) ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมสร้างเครือข่ายป้องกันภัยจากแร่ใยหินจังหวัดลำพูน "หละปูนฮ่วมใจ๋ ไร้แร่ใยหิน" ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาล อบต. กำนัน ส่วนราชการ สื่อมวลชน องค์กรผู้บริโภค  ภาคประชาชน  ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างซ่อมรถ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวม 250 คน โดยคาดหวังว่า เครือข่ายจะนำข้อมูลที่ได้รับไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และออกมาตรการเพื่อป้องกันภัยจากแร่ใยหินต่อไป

 

             

 


 


 

 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์