maintitle09.jpg
 
 
 
 
 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ/ประเด็นร่วมสช.
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ/ประเด็นร่วมกับ สช.
bbullet ano

แผนปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ ห้องแมจิก2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

bbullet news

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

bbullet rep

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551 ที่เกี่ยวข้องกับกับกิจกรรมของแผนงาน คคส.

bbullet rep

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่เกี่ยวข้องกับกับกิจกรรมของแผนงาน คคส.

 


 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์