maintitle02.jpg
 
 
 
 
 
อสม. กับงานคุ้มครองผู้บริโภค
อสม.กับการคุ้มครองผู้บริโภค

bbullet law

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกอบโรคศิลปะและการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (ราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2526)

bbullet doc

กระทู้ถามที่ ๐๐๔ ร. เรื่อง ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม 2540)

bbullet doc

กระทู้ถามที่ ๐๔๑ ร. เรื่อง การเพิ่มสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2544)

bbullet doc

กระทู้ถามที่ ๑๐๘๑ ร. เรื่อง ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2546)

bbullet doc

คำถามคำตอบของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ ๐๐๕ ร. เรื่อง ค่าตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของ นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภา (ราชกิจจานุเบกษา 4 สิงหาคม 2548)

bbullet doc

กระทู้ถามที่ ๓๔๐ ร. เรื่อง สวัสดิการและเงินช่วยเหลือแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของ นายไมตรี สอยเหลือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชกิจจานุเบกษา 23 กรกฎาคม 2551)

bbullet doc

กระทู้ถามที่ ๐๓๖ ร. เรื่อง เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชกิจจานุเบกษา 9 เมษายน 2552)

bbullet doc

กระทู้ถามที่ ๐๕๕/ร. เรื่อง การขอสนับสนุนอาสาสมัคร ของ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชกิจจานุเบกษา 8 ธันวาคม 2552)

 


 

 

Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์