กรมปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้ คคส. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนงานที่ท้องถิ่นดูแล

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมผู้อำนวยการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ซึ่งดูแลท้องถิ่นทั้งหมดในด้านสุขภาพ. ผู้อำนวยการการศึกษา ซึ่งดูแล รร. ในสังกัดท้องถิ่น ๑๕๐๐ แห่ง และผู้อำนวยการสถาบันการปกครองท้องถิ่น นัด คคส หารือ แนวทางสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ รร อมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง ระหว่าง ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม นี้ แนวทางเบื้องต้น เช่น
๑.นำเสนอเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมประจำเดือนของท้องถิ่นจังหวัด ที่มีท่านอธิบดีฯเป็นประธาน
๒.สถาบันการปกครองท้องถิ่น มีการอบรมผู้นำท้องถิ่น จะมีการเชิญ ภก.จิระ วิภาสวงศ์ เป็นวิทยากร เล่าบทเรียนเรื่องการป้องภัยแร่ใยหิน เช่นการป้องกันในการรื้อถอน
๓.การศึกษา รร.เทศบาลสังกัดท้องถิ่น จะนำร่อง เรื่องน้ำดื่มปลอดภัย โดยตู้น้ำในโรงเรียนไม่มีตะกั่ว จุลินทรีย์ไม่เกินมาตรฐาน มีการต่อสายดิน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ รร.ในสังกัดอื่นๆต่อไป
๔.สาธารณสุข เช่น ตลาดปลอดน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ  ทั้งนี้เมื่อทั้งกรมส่งเสริมฯ และ คคส ได้เตรียมการพร้อมแล้ว จะนัดหารือแนวทางปฏิบัตืต่อไป ทั้งนี้ ภก วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมหารือด้วย