ขอเชิญฟัง “แคนาดากับนโยบายยกเลิกแร่ใยหินในปีหน้า 2561”

วันจันทร์ที่ 24 กค 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาคารนวัตกรรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โดย รศ. ดร. Yv Bonnier Viger คณะแพทยศาสตร์ Laval รัฐควิเบค ประเทศแคนาดา

แคนาดาประกาศจะยกเลิกแร่ใยหินปีหน้า คศ 2018 (พศ. 2561) ขอเชิญฟัง
ความเป็นมา เหตุผลความสำคัญ
สาระนโยบาย อุปสรรค และ ความคาดหวัง ต่อนโยบายนี้
อดีต แคนาดาเป็นผู้ส่งออกแร่ใยหินรายใหญ่ ส่งออกแต่ไม่ใช้ ทำให้ประชาชน นักวิชาการ บุคลากรสุขภาพ นักสิทธิมนุษยชน นักสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์คัดค้านรัฐบาล จนที่สุดเลิกการสนับสนุนเหมืองใยหิน ไม่นานนี้รัฐบาลแคนาดาปัจจุบันประกาศยกเลิกการใช้ การส่งออก ในปีหน้า

ขณะที่ประเทศไทยมีมติ ครม ที่ให้ยกเลิกแร่ใยหิน ในปี 2554 แต่ยังไม่มีผลเชิงปฏิบัติ สำหรับยาที่รักษาโรคมะเร็งจากใยหิน คือ พรีเมทิเสด และ ซิฟพลาติน มีราคาแพงมาก เมื่อมีผู้ป่วยมากขึ้นจากโรคจากใยหิน โดยขาดการป้องกัน ย่อมมีผลต่อผู้ป่วยจำนวนมาก รวมทั้ง มีผลต่องบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพ

จัดโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย