“คคส.”ติดอาวุธด้านความรู้ให้เครือข่าย จัดอบรมการเขียนข่าว วันที่ 5 มิ.ย.นี้

คคส. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าว บทความและการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อติดอาวุธด้านความรู้ให้กับเครือข่ายรู้หลักการเขียนข่าวในรูปแบบต่างๆ โดยมีมือาชีพวงการข่าวมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

คณะทำงาน แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าว บทความ และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพด้านการนำเสนอข่าวสารให้กับเครือข่าย คคส. ให้เกิดประสิทธิภาพในสื่อสารไปยังผู้รับข่าวสาร สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผู้บริโภครู้เท่าทันสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยต่อระบบสุขภาพ รวมถึงนำเสนอการทำงานของเครือข่ายต่างๆ ที่มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย เป็นการสานพลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของ คคส. คือ จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง ผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค ที่เอื้อต่อสุขภาวะ

ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรที่อยู่ในวงการข่าวอย่าง คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ นักข่าวและบรรณาธิการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ปี อาทิ บก.เครือเนชั่น, คอลัมนิสต์มติชนออนไลน์, ประชาไท, Media Inside Out  ฯลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิธีการเขียนข่าวในรูปแบบต่าง ๆ และ มีทีมWeb Programmer บริษัท สื่อดลใจ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ถึงวิธีการนำข้อมูล รูปภาพ และข่าวที่เขียนเรียบร้อยแล้วลงในเวปไซต์

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ โรงแรมอมารี ตอนเมือง