คคส.รับสมัครงาน ภายใน 31 ต.ค.60

ประกาศรับสมัครงาน

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คคส. เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่งเสริมบทบาทและพัฒนากลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตำแหน่ง

      เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน  1 ตำแหน่ง 

รับผิดชอบงาน

  1. จัดทำเอกสารข้อมูลทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ตามประเด็นที่รับผิดชอบ
  2. ประสานงานเครือข่าย  จัดประชุม
  3. งานอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี (มีความสนใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีประสบการณ์การทำงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและภาคีต่างๆ
  4. มีความสามารถด้านการจัดการงานเอกสาร รวบรวมข้อมูล ร่างจดหมาย จัดทำรายงานการประชุม และสามารถจัดกระบวนการประชุมได้
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานพิมพ์ เช่นMS Office
  6. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้ากับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 เงินเดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  15,000 บาท/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

คณะเภสัชศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการสมัครงาน

สนใจส่งประวัติย่อมาที่  email : sunanta406@hotmail.com โทรศัพท์ : 0-2218-8445
ติดต่อ สุนันทา   (ภายใน  31  ตุลาคม  2560) 

ข้อมูลสมัครงาน คคส. (download)