“คคส.”ร่วมกับ”วคบท.” ประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านการคุ้มครอง

คคส. ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภา เภสัชกรรม (วคบท) ประชุม นำเสนอผลงานวิชาการด้านการคุ้มครอง

คคส. ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภา เภสัชกรรม (วคบท) จัดประชุม นำเสนอผลงานวิชาการด้านการคุ้มครอง ในวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีนักเรียน วคบท. เข้าร่วมประชุมกว่า 30  คน มีการนำเสนอผลการศึกษา ด้านต่างๆ ประกอบด้วยนโยบาย กฎหมาย ระบาดวิทยา การจัดการความเสี่ยง และชุมชน รอบคลุมมิติต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผลการศึกษาหลายเรื่องจะมีการนำไปใช้แก้ปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และนโยบายระดับประเทศ