ผู้จัดการแผนงาน คคส.ได้รับรางวัล เภสัชกรดีเด่น

     รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคคส.และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล เภสัชกรดีเด่น ด้านการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     ซึ่งมีพิธีรับรางวัลในการประชุมเภสัชกรรมเห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค