รพ.ดอกคำใต้ ขยายผล สร้างนักวิทย์คุ้มครองในพื้นที่

รพ.ดอกคำใต้ ขยายผล สร้างนักวิทย์คุ้มครองต่อในพื้นที่ มุ่งเป็นต้นแบบอำเภอจัดการสุขภาพ

เมื่อ วันที่ 5 พ.ค. รพ.ดอกคำใต้ได้จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในเขต รพ.สต.ขุนลาน และ รพ.สต.หนองหล่ม โดยมีอสม.เข้าร่วมหมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด 30 คน

โดยเนื้อหาการอบรม เน้นการสำรวจครัวเรือนเพื่อสำรวจการใช้ยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดที่อาจจะปนเปื้อนสเตียรอยด์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและสูงอายุ และค้นหาผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์ และการใช้ชุดทดสอยสเตียรอยด์ เพื่อให้อสม.สามารถทดสอบเองได้ และแนะนำประชาชนเบื้องต้น อีกทั้งการสร้างกลไกการแจ้งข่าวเพื่อสื่อสารข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย

ภญ.รุจิราได้ นำความรู้จากการอบรมมาขยายเครือข่ายต่อและกล่าวขอบคุณกับทีมงานผู้จัดงานว่า “ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดที่ให้ความรู้ดีๆ และช่วยสอน อสม.นักวิทย์ฯ ได้ความรู้ดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อเพื่อสร้างเครือข่ายในอำเภอค่ะ”

การอบรมในพื้นที่นี้เป็นการขยายผลภายหลังการอบรม การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกตเวย์จังหวัดพะเยา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายจังหวัดพะเยา คาดหวังว่าศูนย์วิทย์ฯเชียงรายจะร่วมขับเคลื่อน อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ต่อไปจนได้ปลอกแขน อสม.นักวิทย์และเป็นเครือข่ายต้นแบบระดับอำเภอจัดการสุขภาพในที่สุด