รองผู้จัดการ คคส. รับรางวัล

รองผู้จัดการ คคส. รับรางวัล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช เป็นผู้แทนพระองค์ ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ในการนี้ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ-สสส. เข้ารับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) “อ.อุดมศึกษาดีเด่น” รางวัลสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา