“สกลนคร”สร้างนวตกรรม”ซาเล้ง”แจ้งเตือนภัย

“สกลนคร”รุกหนุนชุมชนเข้มแข็ง เป็นจังหวัดจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยสร้างนวตกรรม”ซาเล้ง”แจ้งเตือนภัย

การจัดประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขนักวิทยาศาสตร์การแพทย์คุ้มครองผู้บริโภค (อสม) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพสต) จากทุกตำบลๆละ 2คน รวม 250 คน เพื่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน ที่โรงพยาบาลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสว่างแดนดิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี และศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี

นายแพทย์ปรเมศวร์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวเปิดงาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร บรรยายวิชาการ บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุทชน  รศ.ดร. ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ บรรยายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการสร้างกลไกแจ้งเตือนภัย และ การนำเสนอผลการดำเนินงานของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน) และ รพสต ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

โดยมีนวัตกรรมที่เด่น เช่น หมู่บ้านปลอดภัยจากสินค้าอันตราย “รถซาเล้ง” เพื่อการแจ้งเตือนภัย ศูนย์แจ้งเตือนภัยประจำชุมชน อสม. นักวิทย์ชุมชน ทั้งนี้มีผลงานโดดเด่นมากสามารถเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะการป้องกันรถเร่ขายสินค้าไม่ปลอดภัยไม่ให้เอายาหรือเครื่องสำอางค์ที่ผสมสารเตียรอยด์ การใช้รถมอร์เตอไซค์ออกประชาสัมพันธ์สินค้าอันตรายในชุมชน เป็นต้น

ทีมงานของ สสจ. และ รพ.สว่างแดนดิน ตลอดจน รพ.ต่างๆ รพสต. และ อสม. มีความเข้มแข็งมาก น่าจะเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อเสนอให้จัดตั้ง วิทยาลัยป้องกันชุมชน (วปช) ทำหน้าที่เสริมสร้างกำลังคนและสร้างบทเรียนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงานจากการทำงานจริงในพื้นที่ เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพสูง

ทั้งนี้ในพื้นที่มีการนำจับเครื่องสำอางค์ผสมเสตียรอยด์ โดยนายอำเภอพังโคน เป็นต้น

ลิงค์จับเครื่องสำอางค์ปลอม

http://news.ch7.com/detail/222763/จับแหล่งผลิตเครื่องสำอางปลอม_จ.สกลนคร.html.%20ข่าวช่อง%204