สตาร์ทเครื่องกฎหมายคุมการตลาดนมผง กรมอนามัย จับมือ คคส จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังในจังหวัด

วันที่ ๑ มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และควบคุมการตลาดนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ คน จากแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ผลสรุปการประชุมจะได้แนวทางร่วมกันในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกำกับดูแลการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กต่อไป