สังคมไทยยังเปื้อน ‘แร่ใยหิน’

ปี 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการยกเลิกการใช้ ‘แร่ใยหิน’ ทุกชนิด ตามที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอให้พิจารณา เพื่อผลักดันให้ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’ แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถยกเลิกการใช้แร่ใยหินได้อย่างเบ็ดเสร็จ การต่อสู้ยังคงยืดเยื้อต่อไปบนข้อเรียกร้องที่ว่า ต้องยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่าย จนกว่าประเทศไทยจะปลอดจากแร่ใยหินอย่างแท้จริง

กระทั่งล่าสุด คณะทำงานในโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหิน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ชำระฐานข้อมูลสุขภาพ (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยืนยันความถูกต้องในการตรวจวินิจฉัย พร้อมระบุตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคเหตุใยหินทั้งสิ้น 28 ราย

เมื่อหันมาตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าแร่ใยหินในประเทศไทย กลับพบว่าช่วงปี 2560-2561 มีการนำเข้าในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างน่าจับตา แน่นอนว่า หากไม่สามารถหยุดยั้งการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายเสียตั้งแต่วันนี้ มหันตภัยจากแร่ใยหินก็จะยังคงอยู่ใกล้ตัวเราไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน