สัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

สัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาวิชาการประจำปีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการเฝ้าระวังเตือนภัย และเชื่อมต่อกลไกเรื่องร้องเรียนในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนต่อไป

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการเปิดการสัมมนา โดยเห็นว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และที่ได้รับพระราชทานนาม จะเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการผลักดันการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและช่วยขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนต่อไป มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

Download เอกสารประกอบการสัมมนา