เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

 

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ MilkCodeAct 2017 

บรรยายพิเศษ เรื่อง  “ความคาดหวัง ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560, นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล MilkCodeAct-Expectation_Siriwat

อภิปราย เรื่อง “สาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560” โดย
นายประเวศ  อรรถศุภผล      MilkCodeAct_Prawate

นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์   MilkCodeAct_Thongchai_n