ระวัง! ไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่อไร้พรมแดน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019’ เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ไม่ปกติ โดยทางการจีนเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 25 ราย ผู้ติดเชื้อ 830 ราย ส่วนประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อชาวจีนเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 5 ราย

ไวรัสโคโรนา เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ มีระยะฟักตัว 2-14 วัน จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน คนสู่คน และมีโอกาสกลายพันธุ์ได้

ขณะนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการระบาด ความรุนแรง และการแพร่เชื้อ หากสถานการณ์ขยายวงเกินกว่าจะควบคุมได้ อาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังระดับเข้มข้น

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐด้วยความโปร่งใส คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ เพื่อเตรียมตัวป้องกันและเฝ้าระวังตนเองได้อย่างถูกต้อง