วิถีใหม่ยุค COVID-19 ในวันที่เด็กต้องไปโรงเรียน

ผลการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่มีต่อสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 6,700 คน ใน 77 จังหวัด ระหว่าง 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2563 พบว่า เด็กและเยาวชน 7 ใน 10 คน มองว่า วิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และเบื่อหน่าย

ปัญหาที่เด็กเยาวชนกังวลสูงสุด อันดับ 1 ปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว อันดับ 2 เรื่องการเรียน-การสอบ และอันดับ 3 สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

เด็ก 1 ใน 4 คน ระบุว่า อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดและโรคซึมเศร้า

ดูเหมือนว่า ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวและความเครียดจะเป็นปัญหาหลักของเด็กและเยาวชน ความเครียดอีกประการหนึ่งมาจากการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ

ในกรณีการเกิดโรคระบาด เด็กที่อาจถูกตีตราหรือถูกเลือกป4ฏิบัติ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับเด็กที่ติดเชื้อหรือมีคนในครอบครัวติดเชื้อ เด็กที่เจ็บป่วยด้วยอาการคล้ายกับโรค COVID-19 หรือเด็กที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ดังนั้น การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 จะสามารถช่วยลดความกลัวลงได้ และเมื่อความกลัวลดลง การตีตราและการเลือกปฏิบัติก็จะลดลงไปด้วย