ตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนงานฯ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคขอนแก่น จัดเวทีประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพและต่ออายุองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคที่สมัครรับการประเมิน รวม ๒๑ องค์กร ประกอบด้วย ต่ออายุขั้นสูง ๑ องค์กร ประเมินเป็นขั้นสูง ๑ องค์กร ต่ออายุขั้นพื้นฐาน ๔ องค์กร และประเมินเป็นขั้นพื้นฐาน ๑๔ องค์กร ผลจากการประเมิน นำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรด้านกระบวนการทำงานเพื่อองค์กรผู้บริโภคให้ยังคงรักษาความเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพต่อไป

องค์กรผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ นครราชสีมา
ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน

ประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง ระบบ hybrid