ลพบุรีสุขภาพดี..เริ่มที่ร้านชำ ‘60

มอบป้ายร้านชำมาตรฐาน

“ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกวันนี้ จะซื้อหาข้าวของอะไรก็ต้องที่ร้านชำ คนจะสุขภาพดีหรือไม่ดี ก็ต้องเริ่มที่ร้านชำ”

ภายใต้แนวคิดดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดลพบุรี ในการยกระดับร้านชำในจังหวัดลพบุรีให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยโดยได้มีกิจกรรม “ลพบุรีสุขภาพดี เริ่มที่ร้านชำ”ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร้านชำในจังหวัดลพบุรี ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเกิดการจัดการชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองในด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้แนวคิด “รู้ ตระหนัก รัก แบ่งปัน”

ตัวอย่างป้ายร้านชำมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีแรกได้ร้านชำมาตรฐานจำนวน ๒๐๐ ร้าน ครอบคลุม ๑ ตำบล ๑ ร้านชำ เพื่อจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ ปัญหาการขายยาชุดและยาอันตราย

การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลสมณวัตรหรือหลวงพ่อเพี้ยนอัคคธัมโม พระอาจารย์เกจิชื่อดังเจริญพุทธาภิเษก ป้ายร้านชำมาตรฐานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร้านชำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้แทนมอบป้ายร้านชำมาตรฐานให้แก่ร้านชำที่ผ่านการประเมิน

ในเวทีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านชำโดยมีร้านชำเข้าร่วมโครงการอย่างท่วมท้น และในปี ๒๕๖๑ จะขยายสู่ ๑ หมู่บ้าน ๑ ร้านชำมาตรฐาน และกำหนดเป้าหมายร้านชำมาตรฐานครบทุกแห่งในจังหวัดลพบุรีภายในปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนในชุมชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าอื่นๆต่อไป

กระบวนการดำเนินงานร้านชำมาตรฐานของจังหวัดลพบุรี

รายงานโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี