การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเพื่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในลุ่มน้ำโขง


(26 ก.ค.60) รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง Engaging consumers for safe food consumption: Thailand’s experience ในการประชุม Regional Training Program on Raising Public Awareness for Safe Food Consumption ระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค.60 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย MEKONG INSTITUTE

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนาและใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์การสื่อสารความปลอดภัยด้านอาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จากกัมพูชา สปป.ลาว พม่าและเวียดนาม จำนวน 27 คน