มอบใบเกียรติบัตรองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบใบเกียรติบัตรองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน แก่ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ ๒๗ องค์กร จาก ๘ อำเภอ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณะสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (คปสจ.ศก.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สืบเนื่องจาก แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ) และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทขององค์กรผู้บริโภคต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบการรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จึงจัดการประเมินองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ จังหวัดศรีสะกษ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภค ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒