ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร เสนอระบบควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาฯ


เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร นำเสนอ ร่างโมเดล ระบบควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ในการประชุมโต๊ะกลม เรื่องความร่วมมือในการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา
เพื่อความยั่งยืนในการคุ้มครองผู้บริโภค วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (ชั้น 2) หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งระบบควบคุมประกอบด้วย 7  ระบบ ได้แก่
1) ระบบการขึ้นทะเบียนอนุญาต
2) ระบบเฝ้าระวังตรวจสอบ
3) ระบบแจ้งเตือนภัย
4) ระบบจัดเก็บสินค้าไม่ปลอดภัยออกจากตลาด
5) ระบบการสั้งระงับการกระทำผิด พักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดี
6) ระบบเยียวยาผู้เสียหาย
7) ระบบเสริมพลังประชาสังคม