ภาพบรรยากาศ งานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทาง คคส. ได้เป็น 1 ในเครือข่าย เข้าร่วมในการ ออกเสียง เสนอร่างวาระ เพื่อให้รับการรับรอง โดยเฉพาะวาระเรื่องรณรงค์การเลิกใช้แร่ใยหิน
 

เอกสารสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3 สามารถ download ได้ที่
http://nha2010.samatcha.org/

 
 
25Nov2010_001 25Nov2010_002 25Nov2010_003 25Nov2010_004
25Nov2010_005 25Nov2010_006 25Nov2010_007 25Nov2010_008
25Nov2010_009 25Nov2010_010 25Nov2010_011 25Nov2010_012
25Nov2010_013 25Nov2010_014 25Nov2010_015 25Nov2010_016
25Nov2010_017 25Nov2010_018 25Nov2010_020
25Nov2010_021 25Nov2010_022 25Nov2010_024
 
 
     

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531