ข่าวสารข้ อมูลเรื่องแร่ใยหิน แอสเบสโทสสำหรับเด็กและผู้ปกครอง.
 
 

เว็บไซด์เกี่ยวกับแอสเบสตอส สำหรับเด็กและผู้ปกครองเรียนรู้ครับ

http://plaza.umin.ac.jp/~FREAKIDS/thai/konna_th.html

คุณเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ แอสเบสตอสไหม?
แอสเบสโทสเป็นแร่ใยหินธรรมชาติที่มีขนาดเล็กมากๆจนแทบจะ มองไม่เห็นมีน้ำหนักเบา และทนไฟ แอสเบสตอสเคยถูกใช้เป็นวัสดุ ก่อสร้าง.
เมื่อสิ่งก่อสร้างพัง, แร่ใยหินแอสเบสโทสจะปลิวไปใน อากาศปน กับฝุ่นและถ้าคนสูดเอาฝุ่นที่มี แร่ใยหินแอสเบสตอส เข้าสู่ ร่างกาย อาจจะทำให้ คนผู้นั้นเจ็บป่วย ได้ ในอนาคต.
ที่ญี่ปุ่นมีการใช้ แร่ใยหินแอสเบสตอสมากในอดีตที่ ผ่านมา ดังนั้นบริเวณ รอบๆตัวเรายังคง มีแอสเบสตอสจำนวนมากหลงเหลืออยู่
ขอเชิญพวกเรามาหาความรู้เกี่ยวกับแร่ใยหินแอสเบสตอส กันเถอะเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดเอาสิ่งอันตรายนี้เข้าสู่ร่างกาย.

 
Department of Global Health Nursing
St. Luke's College of Nursing
Yasuko Nagamatsu
 
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531