ข้อมูลผู้ป่วยจากแร่ใยหิน ประสบการณ์ในสวีเดน
 
ข้อมูลผู้ป่วยจากแร่ใยหิน ประสบการณ์ในสวีเดน แม้มีการใช้ลดลงแต่ก็มีคนป่วย มะเร็งปอดแร่ใยหิน ซึ่งไทยเราก็คงจะเจอเร็วๆนี้
 
 
 
Download เอกสารทั้งหมดในหน้านี่แบบ pdf
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531