การรื้อถอนซากตึกที่เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ---- ต้องระวังมะเร็งปอดจากแร่ใยหิน
 
 
บทความนี้ชี้ว่า การเกิดตึกถล่มที่นิวยอร์คส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีการทำงานของปอดที่ผิดปกติ หลังปีที่เจ็ดหลัง เหตุการณ์ ดังนั้น
การทำลายซากตึกที่เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ ต้องระวังเช่นกัน
 
 
 
Download เอกสารทั้งหมดในหน้านี่แบบ pdf
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531