ข่าวแร่ใยหินที่ลงในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน เรื่อง เตือนรื้อหบังคา - ฝ้า ระวังรับแร่ใยหิน แนพ ลดฝุ่นทำให้เปียกก่อนซ่อมบ้าน
 
 

 
 
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531