บทความ มะเร็งเยื่อหุ้มปอดมหันตภัยร้ายใกล้ตัว!
จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับที่: 11059 ปีที่: 32 ของวันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2554
 
 

 
 
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531