T-BAN จี้ รบ.ถอนแร่ใยหินจากการเจรจาไทย-รัสเซีย
 
 
 
เรียน เอกอัครราชฑูตรัสเซียประจำประเทศไทย เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของเครือข่ายแรงงาน เครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน มีความตระหนักว่าจากการที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ประกาศว่าแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ เนื่องจากในระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.56 จะมีการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย ซึ่งในการเจรจาครั้งนี้จะมีประเด็นแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นหนึ่งในหัวข้อการเจรจาดังกล่าว จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลรัสเซียไม่ให้กำหนดประเด็นแร่ใยหินไครโซไทล์ในหัวข้อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย
 
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531