สานพลัง ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561


ท่ามกลางโลกยุค 4.0 ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นยุคสมัยแห่งการพลิกโฉมหน้าความเป็นไปในทุกมิติของชีวิตและสังคม
โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศูนย์กลาง

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มีระยะเวลา 3 ปี
ดำเนินการโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าหลังผ่านการทบทวนบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน12 ปีที่ผ่านมาอย่างเข้มข้น เพื่อให้เท่าทันโลกอันท้าทายอีกทั้งสามารถต่อยอดและขยายงานบนรากฐานที่มีอยู่จริง