ย้อนอดีตเวิร์ลเทรด 911 มาสู่เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์
 
 

ย้อนอดีตเวิร์ลเทรด 911 มาสู่เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ ระวังฝุ่น สารเคมี ไอควัน หรือ แร่ใยหิน ต้นเหตุโรคปอดและมะเร็ง หากไม่มีการติดตามเฝ้าระวัง

โดย ฉันทนา ผดุงทศ พ.บ.
DrPH in Occupational Health, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข 
E-mail address : cpadungt@gmail.com

 
 
 
Download เอกสารทั้งหมดในหน้านี่แบบ pdf
 
     

email : consumer_sss@yahoo.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531