* ภาพนักศึกษาแถวที่ 1 - 2 นักศึกษาคณะศิลปกรรม เอกคอมพิวเตอร์ืกราฟฟิค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมรณรงค์
* ภาพนักศึกษาแถวที่ 3 - 7 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เอกสาขาโฆษณา สื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรหัวเฉียวฯ ร่วมรณรงค์
 
หน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3 / หน้า 4

email : noasbestos.org@gmail.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531