* ภาพที่ 1 - 8 นับจากซ้ายบน ไล่ไปทางขวา จาก คุณบุญทัน เพียซ้าย ในโครงการพัฒนาและรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค นครราชสีมา ซึ่งได้จัดค่ายแกนนำเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคและได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับแร่ใยหินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร แกนนำเยาวชนได้ผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านแร่ใยหินขึ้นมา
* ภาพที่ 3-4 ในแถวที่ 2 จาก ฉัตรชัย เทพเสนา แกนนำเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ ขอร่วมรณรงค์การเลิกใช้แร่ใยหินด้วย
* ภาพนิสิต จาก ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ภาพนักศึกษาแถวที่ 4 - 6 นักศึกษาคณะศิลปกรรม เอกคอมพิวเตอร์ืกราฟฟิค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมรณรงค์
หน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3 / หน้า 4

email : noasbestos.org@gmail.com
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531