โครงการจัดทำดัชนีชีวัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับชาติ
        เป็นความริเริ่ม ของ สำนักงาน แผนงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการมีดัชนีชี้วัด เพื่อประเมินสถานการณ์การ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแผนงาน ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างฐานความรู้ผู้บริโภคให้เท่าทัน
ดัชนี ชี้ วัด ที่ จัด ทำ ขึ้น นี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้ ใน การ วัด ความ เปลี่ยนแปลง และ ความ ก้าวหน้า ของ ระบบ คุ้มครอง ผู้ บริโภค ด้าน สุขภาพ ระบุ ปัญหา ครอบคลุม ทั้ง ลักษณะ
การ ดำเนิน งาน ผลจากการดำเนินงานความสำเร็จใน การ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับชาติเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของประเทศต่อไป
   
  โครงการระบบสารสนเทศเพื่อติดตามสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพ
 

       โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นความคิดริเริ่มของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการมีดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวัดความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระบุปัญหา ครอบคลุมทั้งลักษณะ การดำเนินงาน ผลจากการดำเนินงาน ความสำเร็จในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของประเทศต่อไป

   
         ดังนั้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงมีความจำเป็น โดยโครงการนี้จะเป็นการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพดังนี้ 1) รองรับการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย 2) ช่วยในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3)นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ การเปรียบเทียบ หรือ การวิเคราะห์ ที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อการติดตามสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ของประเทศไทย 
 
Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531