หนังสือ
  เรื่อง : ดัชนีชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพระดับชาติ
  รายละเอียด : เป็นหนังสืออธิบาย การจัดทำดัชนีชี้วัด   การคุ้มครองผู้บริโภคระดับชาติอย่างละเอียด จำนวน 52 หน้า
  ที่ปรึกษา : สำลี ใจดี - วิชัย โชควิวัฒน และ รัศมี วิศทเวทย์
  บรรณาธิการ : วิทยา กุลสมบูรณ์ - วรรณาศิริวิริยานุภาพ - อุษาวดี มาลีวงศ์
  ปีที่ตีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2554
   
  เอกสารอื่นๆ (เอกสารปี 2553 - 2555)
โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับชาติ
(National Health Consumer Protection Indicators, NHCPI)
เอกสารกรอบการพัฒนาดัชนี้ชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับชาติ
สรุปการประชุมการจัดทำดัชนีชี้วัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับชาต
 
 
   
 
Copyright © 2008 Health Consumer Protection Program
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531