หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมสัมมนา
    นโยบายและกฎหมายที่ควรรู้
    วิชาการ
    FAQ
    เอกสารเผยแพร
   Social Network
   Link ที่น่าสนใจ
 
   
งานความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โรคที่เกิดจากแร่ใยหิน (Mesothelioma Cancer)

วารสารการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี้ 25 ฉับบที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 45
สถานการณ์แร่ใยหินในประเทศไทย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
Asian Asbestos Conference 2009

Asbestos and the law in Wikipedia

International Ban Asbestos Secretariat
Asbestos Network
 
 
 

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531