หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมสัมมนา
    นโยบายและกฎหมายที่ควรรู้
    วิชาการ
    FAQ
    เอกสารเผยแพร
   Social Network
   Link ที่น่าสนใจ
 
   
หัวข้อ (Title)
Global Unions Campaign for ‘World Asbestos Ban’

Asbestos in Canada

Global Asbestos Ban Campaign
ILO Worker’s Group Turns Up The Heat On ILO & WHO To Support A Global Asbestos Ban
Asbestos in Drinking - Water
Canada's deadly trade in asbestos
Asbestosis mortality in the USA
Health Risks of Asbestos
Consumer Factsheet on: ASBESTOS

Lead Contamination Control and Asbestos Information Acts of 1988

Global Health Impact of Asbestos: An Experience from Thailand
Asbestos in Thailand
Summary Report : Exposure to Asbestos-Containing Vermiculite
from Libby, Montana, at 28 Processing Sites in the United States October 29, 2008 (Article)
   
   
 
หัวข้อ (Title)
IBAS Report : Asian Asbestos Conference 2009 ,Hong Kong April 26-27, 2009
Environmental Health Criteria for Chrysotile Asbestos (Report)
Summary Report : Exposure to Asbestos-Containing Vermiculite
from Libby, Montana, at 28 Processing Sites in the United States October 29, 2008 (Full Text)
  หนังสือ รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ
‘เอเชียร่วมใจ ขจัดภัยแร่ใยหิน: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคม’ ปี 2557
 
 

หนังสือ มาตรการควบคุมและขั้นตอน การรื้อวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนผสม

บรรณาธิการ
รศ.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
อาจารย์ ฐิติวร ชูสง
อาจารย์ พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
อาจารย์ อดุลย์เดช ไศลบาท

 
  หนังสือ หนังสือออกใหม่ เครือข่ายนักวิชาการ เพื่อสังคมไทยไร้แร่ใยหิน ชี้ความจริงยืนยันแร่ใยหิน ไครโซไทล์อันตราย
โดย
โดย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรันย์กุล
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์, ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง, ผศ.ดร.ภก.มนุพัศ โลหิตนาวี
ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ
 
  หนังสือ
เรื่อง 25 ถามตอบวิชาการ การเป็นสารก่อมะเร็งของ แร่ใยหิน ไครโซไทล์
โดย ผศ.ดร.ผญ.พิชญา พรรคทองสุข
จัดทำโดย
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
จำนวน 90 หน้า หน้าขาวดำ
ปีที่พิมพ์ 2553
 
หนังสือ
เรื่อง ขอสังคมไทย ไร้แร่ใยหิน
โดย รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
จัดทำโดย
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
จำนวน 24 หน้า หน้าสี
ปีที่พิมพ์ 2553
  หนังสือ
เรื่อง ความรู้เพื่อผู้บริโภคเหตุผล ที่ต้องยกเลิกการ ใช้และความเข้าใจ ผิดเกี่ยวกับ แร่ใยหินชนิด ไครโซไทล์
ที่ปรึกษา
รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ประสานงาน : สุกัญญา พวงมณี
ออกแบบรูปเล่ม : วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์
ปีที่พิมพ์ 2553
 
 
 

email : webmaster@noasbestos.org
Copyright © 2010 Health Consumer Protection Project
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาคารโอสถศาลาชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-8445,Fax 02-251-3531