ความเห็นและข้อเสนอแนะ การสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ :
กรณีศึกษาการพิจารณาความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่าบริการร่วม ๓๐ บาท
ณ จุดบริการด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้จัดทำ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย