ประวัติ คคส.

แผนงานส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ (9 มกราคม 2566  – 10 มกราคม 2568) ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

 

ความเป็นมาของแผนงาน :

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี พ.ศ.2546 - 2548

สสส.ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพขึ้น เพื่อสนับสนุนแผนงาน เชิงรุกที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคภาค ประชาสังคม ส่งเสริมบทบาท และพัฒนากลไกโครงสร้างภาคประชาชนและ พัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริโภคในด้านสุขภาพ

ปี พ.ศ.2549

ได้มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานให้สามารถรองรับการเจริญ เติบโตของภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค สสส. จึงร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2549 – 2551  โดยจัดตั้ง “สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส .) ” ขึ้นในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มี รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็น ผู้จัดการ และ ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เป็น รองผู้จัดการ

ปี พ.ศ. 2552

สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส .) ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้จัดทำแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคในระยะที่ 2 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.และ สนับสนุนวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นให้ “จุฬาฯ เป็นปัญญา ของแผ่นดิน” ภายใต้ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ พ.ศ. 2552-2555

ปี พ.ศ. 2555

สำนักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้จัดทำ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2558)

ปี พ.ศ.2558

สำนักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้จัดทา แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (2 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2560)

ปี พ.ศ.2560

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้จัดทำ แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2563)  มี ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เป็นผู้จัดการแผนงาน

ปี พ.ศ.2563

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้จัดทำ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565)  มี รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เป็นผู้จัดการแผนงาน