กรอบแนวคิด และการดำเนินการ

กรอบแนวคิดการปฏิบัติการของแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2563)

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน (Conceptual framework)

 

หมายเหตุ : สสจ.* หมายถึง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบางจังหวัด ที่เข้าร่วมดำเนินงาน, อปท.* หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่เข้าร่วมดำเนินงาน , สอน.* หมายถึง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ