ติดต่อ คคส.

ที่อยู่

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

02-218-8445

อีเมล

consumer.sss@gmail.com

ฝากข้อความ


กรอกข้อความนี้ captcha