คณะทำงาน

ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนงาน

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาแผนงาน

ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์

ตำแหน่ง: นักวิชาการ

นส.สุนันทา ฟุ้งสร้อยระย้า

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงาน

นส.นิสา ไมตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน วคบท.