คณะทำงาน

รศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนงาน

ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์

ตำแหน่ง: รองผู้จัดการแผนงาน /นักวิชาการ

รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต

ตำแหน่ง: ผู้ประเมินภายใน