เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565)

เป้าหมาย

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและมีส่วนร่วมปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. จัดการความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สินค้าและบริการสุขภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
  2. ติดตามกฎหมายลำดับรอง มาตรการ และแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สินค้าและบริการสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยการมีส่วนร่วม
  3. พัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานภาครัฐ
  4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่