วิสัยทัศน์

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระยะ 4 (2 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2560)

วิสัยทัศน์

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและมีส่วนร่วมปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

พันธกิจ

จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง ผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค ที่เอื้อต่อสุขภาวะ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคในวงกว้าง
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชาติและระดับพื้นที่ที่ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของภาคประชาสังคม
  3. พัฒนาต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน