เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2563)

เป้าประสงค์

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและมีส่วนร่วมปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. จัดการความรู้ทางวิชาการและพัฒนาแนวทางจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และองค์กรผู้บริโภค
  2. พัฒนาระบบรับรองคุณภาพองค์กรผู้บริโภค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
  3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย