เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

แผนงานส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ (9 มกราคม 2566 – 10 มกราคม 2568)

 

เป้าหมาย

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญและมีส่วนร่วมปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. พัฒนากลไกและศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่
2. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่
3. จัดการความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
4. ติดตามอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ