เครือข่าย คคส.

ผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค (นจพบ.)

เกี่ยวกับผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค (นจพบ.)

เครือข่ายคนทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จากองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ที่ร่วมรียนหลักสูตรผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ และส่งเสริมพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.)

เกี่ยวกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (นคบส.)

นคบส. ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) จัดการพัฒนาหลักสูตรหนังสืออนุมัติความรู้ความชำนาญการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และจัดการฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้ความชำนาญการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค โดยเริ่มจัดการศึกษารุ่น แรก ในปีการศึกษา 2557

องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

เกี่ยวกับองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

คคส.ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชน ภาควิชาการ และ ภาครัฐ พัฒนา “หลักเกณฑ์การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ” เพื่อเป็นแนวทางการในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ องค์กรผู้บริโภคภาคประชาชน ให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล