การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร:นวัตกรรมและการเข้าถึงยาถ้วนหน้า (English )

การประชุมนานาชาติเรื่อง การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร:นวัตกรรมและการเข้าถึงยาถ้วนหน้า (English )

ที่ปรึกษา :
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
บรรณาธิการ:
รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล