ยากับชีวิต ความรู้เพื่อผู้บริโภค

ยากับชีวิต ความรู้เพื่อผู้บริโภค

ที่ปรึกษา:
ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา
รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผศ.ภก.วิเชียร จงบุญประเสริฐ
ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ